ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rui4 (จู้อิน ㄖㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ruì