ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rui2 (จู้อิน ㄖㄨㄟˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ruí