ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ruan2 (จู้อิน ㄖㄨㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ruán