ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ru4 (จู้อิน ㄖㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ