ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ru3 (จู้อิน ㄖㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ