ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rong3 (จู้อิน ㄖㄨㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ rǒng