ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

rong (จู้อิน ˙ㄖㄨㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ rōng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ róng.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ rǒng.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ ròng.