ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ri (จู้อิน ˙ㄖ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .