ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

reng (จู้อิน ˙ㄖㄥ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ rēng.
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ réng.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ rèng.