ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ren4 (จู้อิน ㄖㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ rèn