ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ren2 (จู้อิน ㄖㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ rén