ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ren2 (จู้อิน ㄖㄣˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ rén