ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

que4 (จู้อิน ㄑㄩㄝˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ què