ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

quan4 (จู้อิน ㄑㄩㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ quàn