ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

quan3 (จู้อิน ㄑㄩㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ quǎn