ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

quan2 (จู้อิน ㄑㄩㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ quán