ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

quan1 (จู้อิน ㄑㄩㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ quān