ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qu1 (จู้อิน ㄑㄩ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ