ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qing4 (จู้อิน ㄑㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qìng