ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qing1 (จู้อิน ㄑㄧㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qīng