ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qin1 (จู้อิน ㄑㄧㄣ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qīn