ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qiao2 (จู้อิน ㄑㄧㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiáo