ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qiao1 (จู้อิน ㄑㄧㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiāo