ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qian1 (จู้อิน ㄑㄧㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ qiān