ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qi2 (จู้อิน ㄑㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ