ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

qi1 (จู้อิน ㄑㄧ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ