ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

qi1 (จู้อิน ㄑㄧ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ