ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

po4 (จู้อิน ㄆㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ