ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

po1 (จู้อิน ㄆㄛ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ