ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pin4 (จู้อิน ㄆㄧㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pìn