ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

piao1 (จู้อิน ㄆㄧㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ piāo