ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pian2 (จู้อิน ㄆㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pián