ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pian (จู้อิน ˙ㄆㄧㄢ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ piān.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ pián.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ piǎn.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ piàn.