ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pi3 (จู้อิน ㄆㄧˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ