ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pi2 (จู้อิน ㄆㄧˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ