ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pi1 (จู้อิน ㄆㄧ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ