ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

peng3 (จู้อิน ㄆㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pěng