ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

peng1 (จู้อิน ㄆㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pēng