ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pei4 (จู้อิน ㄆㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pèi