ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pei1 (จู้อิน ㄆㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pēi