ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pang4 (จู้อิน ㄆㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pàng