ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pan1 (จู้อิน ㄆㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pān