ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pai3 (จู้อิน ㄆㄞˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ pǎi