ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

pai3 (จู้อิน ㄆㄞˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ pǎi