ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

pa1 (จู้อิน ㄆㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ