ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

oto

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ おと