ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nuo4 (จู้อิน ㄋㄨㄛˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nuò