ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nuan3 (จู้อิน ㄋㄨㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nuǎn