ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

niao3 (จู้อิน ㄋㄧㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ niǎo