ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nian3 (จู้อิน ㄋㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ niǎn