ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nian2 (จู้อิน ㄋㄧㄢˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ nián