ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

na2 (จู้อิน ㄋㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ