ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

nǒu (จู้อิน ㄋㄡˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡝦
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡨻
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡭾
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ